Doorbraak: nutriënten uit dierlijke mest toegestaan als vervanger van kunstmest

Jan Roefs - Directeur Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM)

Europa kent verschillende regio’s (waaronder Nederland en Vlaanderen) met hoge veeconcentraties van runderen, varkens en pluimvee. In deze gebieden is er sprake van een mestoverschot, maar tegelijk is ook daar kunstmest nodig om te voldoen aan de nutriëntenbehoefte van gewassen. RENURE is een term die wordt gebruikt voor stikstofmeststoffen met een hoge stikstofwerkzaamheid, herwonnen uit mest (REcovered Nitrogen from manURE) die als kunstmestvervanger gebruikt kunnen worden.

Dit betekent dat een teler van gewassen deze meststoffen kan gebruiken, binnen de stikstofgebruiksruimte voor een specifiek gewas, maar boven de 170 kg stikstof per hectare die als maximum voor het gebruik van dierlijke mest geldt. Dit is mogelijk omdat de RENURE-meststoffen een vergelijkbare werking hebben als minerale stikstofkunstmest. Hierdoor is er geen extra risico op nitraatverliezen.

Het is dus niet zo dat een boer of tuinder extra bemestingsruimte krijgt, maar hij mag wel een groter deel van zijn stikstofgebruiksruimte invullen met deze producten uit dierlijke mest. Op deze manier worden veel transportbewegingen van mest voorkomen, wordt het gebruik van kunstmest beperkt en worden nitraatverliezen uit dierlijke mest verlaagd. Ook de ammoniakemissie uit mest wordt lager.

Demissionair landbouwminister Piet Adema is een fervent voorstander. ‘De techniek is beproefd, de boeren willen het, we moeten ermee aan de slag,’ (bron: Nieuwe Oogst 19.01.24). Adema’s oproep in de Europese Commissie is werd 20 maart jl. gehonoreerd; de commissie komt versneld met een plan om RENURE te erkennen. Vorig jaar heeft het Europees Parlement al een resolutie aangenomen waarin de commissie werd opgeroepen er snel werk van te maken. Adema spreekt van ‘heel goed nieuws’ voor de sector.

Onduidelijk is nog wanneer RENURE mag worden ingezet en onder welke exacte voorwaarden. Jan Roefs, directeur van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), is optimistisch. ‘Ik verwacht een enorme groei.(bron: FD 22.03.24).

Meer info: https://www.mestverwaarding.nl/ en https://www.youtube.com/watch?v=ySTMeaFNoco

Deel dit bericht: